Generelle forretningsbetingelser

Marts 2023


1. Almene bestemmelser

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos Juice ApS (herefter kaldetLeverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser.Accept sker ved afkrydsning under tilmelding.b. Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne, under forudsætning af at dette er kommunikeret til Kunden 14 dage i forvejen. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.c. Ved accept afJuice ApS’ Generelle Forretningsbetingelser bekræfter kunden samtidig at havelæst og godkendt den af Juice ApS udstedte Databehandleraftale. Leverandøren er berettiget til at ændre i databehandleraftalen, såfremt kunden er varslet herom 14 dage før, ændringerne træder i kraft. Undtaget herfra er ændringervedrørende tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere, som skalmeddeles kunden skriftligt senest 1 måned plus løbende måned, inden ændringentræder i kraft. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med gældende databehandleraftale.


2. Abonnement og vilkår

a. Fra den dag, Kunden tilmelder sig Leverandørens abonnement, starter bindingsperioden, som for kampagner er 12 måneder. Tilmelder Kunden sig på almindelige vilkår (ikkekampagner) er bindingsperioden 1 måned.

b. Ved indtastning af Kundens kortoplysninger accepteres, at Juice, periodevis, må trække et beløbsvarende til det valgte produktmix og periode.

c. Førstefaktureringsperiode starter, når Kunden har besluttet at købe abonnementet. Fakturaperioden er forudbetalt.

d. Kundensabonnement vil blive fornyet automatisk i sin eksisterende sammensætning af produktmix og periode, indtil Kunden skriftligt afmelder abonnementet.

e. Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge Leverandørens software til det antal jobopslag og matches., der er indeholdt i det af Kunden valgteproduktmix. Produktmix består typisk af den abonnementsplan kunden har valg samt tillægsmoduler som er blevet tilføjet.

i. Såfremt Kundenændrer sit produktmix, vil evt. nye funktioner være tilgængelige med det samme, mens evt. fravalgte funktioner vil være tilgængelige indtil udgangen af igangværende fakturaperiode.

ii. Evt. tilvalg af nye funktioner eller planopgradering vil blive afregnet pro rata i forhold tilden resterende fakturaperiode.

iii. Visse abonnementer indeholder grænser for hvor mange jobsøgninger og matches Kunden må have. Lige så snart Kunden overskrider en grænse ved deres nuværendeabonnement vil abonnementet og produktmix automatisk blive opgraderet – i første omgang vil der dog være en ’fair use’ klausul. Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget, hvis fair use klausulen gentagne gangebliver overskredet. I tilfælde af at Kunden er på et Starter abonnement, vil Kundens konto blive låst, hvis Kunden overskrider en begrænsning på abonnementet. Kunden vil skulle tegne et betalingsabonnement for fortsat at benytte sig af Leverandørens software.

iv. Visse abonnementsplaner har en årlig grænse for antal jobopslag og matches. Disse planer kan kun udnyttes af kunder som ikke overstiger grænsen. Leverandøren vilestimere løbende om Kunden overstiger grænsen ved at monitorere brug ved automatiseret. Grænsen anses for overskredet, når enten den aktuelle eller den estimerede omsætning overskrider grænsen. I estimering vil Leverandøren brug mindst 90 dage data, medmindre data for en længere periode er tilgængeligt. NårKunden har nået den aktuelle eller estimerede grænse, vil Kunden få en notifikation at deres plan vil blive opgraderet 14 dage efter.

v. Ved udvidelse af abonnementet kan enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.


3. Opsigelse og varighed af abonnement

a. Kunden kan tilenhver tid opsige sit abonnement med løbende måned + 1 måneds varsel efter bindingsperiodens udløb. I så fald vil Kundens abonnement ikke blive fornyet, når løbende fakturaperiode udløber.

b. Der er ingen refundering eller fortrydelsesret for igangværende fakturaperioder. Dvs. at et abonnement, som er indbetalt, ikke refunderes. Hvis en Kunde fx betaler 12 mdr. forud, kan dette beløb ikke refunderes, selv om Kunden stopper med at benytte Leverandørens services midt i perioden.

c. Opsigelse skal ske ved skriftlig henvendelse til vores kundeservice, hvor du efterfølgende vil få en bekræftelse på opsigelsen per mail. Efter opsigelse forpligter Leverandøren sig ikke yderligere over for Kunden.

d. Ved endt abonnement er Leverandøren ikke længere forpligtet til at give Kunden adgang til data registreret i Leverandørens software.

e. Kunden kan ændre sit produktmix og foretage nedgradering af abonnementet ved skriftligt at kontakte kundeservice. Nedgraderinger træder i kraft fra den følgendefakturaperiode.

f. Leverandøren kan opsige et abonnement med et varsel på 3 måneder plus løbende fakturaperiodeeller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af de Generelle Forretningsbetingelser eller ved Kundens konkurs eller insolvens.


4. Abonnementetsomfang og anvendelse

a. Kunden opnår i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Leverandørens service og produktmix. Leverandørens service stillestil rådighed online som "software as a service". Kunden erhververikke Leverandørens service eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Leverandørens Software, undtagen som software as a service.

b. Et abonnement kan overdrages til tredjemand, på Kundens ønske og skriftlige tilkendegivelseherom. Leverandøren vil forlange dokumentation på kundens identitet indenoverdragelse. Et abonnement med ubetalte fakturaer, forfaldende og ikkeforfaldende, kan ikke overdrages.

c. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang tilLeverandørens Service, eller som bruger Kundens login-detaljer.

d. Kunden skal sikre, at Leverandørens service ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Leverandørens navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevantlovgivning eller anden regulering.


5. Priser og betalingsbetingelser

a. Gældende priser kan til enhver tid findes på Leverandørens hjemmeside.

b. Leverandøren forbeholder sig til enhver tid retten til at justere prisen med 14 dagesvarsel.

c. Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms.

d. Betales abonnementet ikke rettidigt, spærres Kundens konto efter 14 dage.

e. Abonnementet anses for værende aktivt, indtil Kunden aktivt framelder sig til Leverandørens support eller har en Faktura, der er forfalden med mere end 11 måneder. Leverandøren vil fortsætte med at fakturere gennem hele denne periode.

f. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Juice ApS.


6. Ansvarsbegrænsning

a. Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl og server nedbrud og kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens software. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure.

b. Det er Kundensansvar at sikre, at al rekruttering sker i overensstemmelse med de processer, som er optimale for Kunden. Juice rådgiver ikke i rekruttering, men hjælper gerne med tekniske spørgsmål. Det er dog Kundens eget ansvar at eftertjekke, om dette er korrekt.

c. Leverandøren holdes skadesløs for ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar over for tredjeparter, i det omfang det hidrører Kundens brug af Leverandørens software.

d. Leverandørengemmer backup af alle data dagligt og disse backups bliver opbevaret i 30 dage. Alle backup-behov herudover er Kundens eget ansvar.

e. Det er Kundens ansvar at sikre, at indgående og udgående fakturaer, ved brugen af Leverandørens software, stemmer overens, og at beløb og moms bliver afregnet korrekt. Ligeledes er det Kundens ansvar at leve op til gældende moms- og andre skatteregler. Med andre ord er det Kundens ansvar, at brugen af Leverandørens software sker i overensstemmelse med gældende dansk lov.

f. Det er Kundens ansvar at informere Leverandøren ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR-nr.

i. Leverandøren tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud ellerdriftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for leverandørens kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

j. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Leverandøren at genoprette normal drift hurtigst muligt og uden unødige ophold.


7. Kundens data

a. Leverandøren som dataansvarlig: Som led i Kundens onboarding og kontinuerlige drift, samler Leverandøren løbende informationer om Kunden. Det gælder bl.a. kontaktdata, stamdata samt data omkring Kundens brug af Leverandørens software. Dette er reguleret i Leverandørens cookie-og privatlivspolitik.

b. Leverandøren som Databehandler: Leverandøren og Kunden er enige om, at Kunden er ”Dataansvarlig”for al data, Kunden, som del af sin drift eller på anden vis, akkumulerer i Leverandørens software. Det gælder Faktura, Betalingsdata, Kontaktinformationer, eventuelle Personoplysninger. Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Leverandørens Software. Forhold omkring Kundens data reguleres i den indgåede Databehandleraftale.

c. Leverandørens software giver ikke Kunden mulighed for at eksportere sin data.

d. Leverandøren er ikke forpligtet til at give Kunden adgang til data registreret i systemet efterendt abonnement.

e. Leverandøren kan i særlige tilfælde give tredjepart adgang til Kundens data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning og dansk ret. Det kan ske i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

f. Leverandøren er berettiget til at føre en transaktionslog over aktivitet på Kundens konto med henblik på at monitorere og spore systemfejl. Transaktionslogs opbevares i op til 30 dage løbende og indeholder data om bruger log in og transaktionshandlinger.

Dataindsamling og Behandlingsaktiviteter
Juice indsamler og behandler løbende personoplysninger i forbindelse med levering af vores produkttil vores kunder og leads.

Indsamlingen af data om Juices kunder sker på 3 forskellige stadier:

1.Partnerskaber: Kundeforhold etableret gennem tredjepart
Dette scenarieomhandler situationen, hvor en kunde tilmelder sig via en af Juices partnereDet kan fx ske i forbindelse med brugerens download af materiale udarbejdet afJuice. Vi betragter disse som kunder. Data indsamles for at kunne informere demom Juices produkter i fremtiden.Hvilke oplysningerindsamles: Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn oge-mailadresse, samt eventuel kommunikation via partneres kanaler. Navn Adresse E-mail Telefonnummer Betalingsoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefonnummer Virksomhedens CVR-nr. Virksomhedens branche

2.Ved indgåelse af et nyt kundeforhold
Dette sker, når en bruger, gennem vores hjemmeside, opretter en konto til en virksomhed. I dette tilfælde sker indsamling for at kunne give kunden den bedst mulige support og generelt bedste oplevelse ved brug af produktet.Hvilke oplysninger indsamles:
- Navn
- Adresse
- E-mail
- Telefonnummer
- Betalingsoplysninger
- Virksomhedens navn
- Virksomhedens adresse
- Virksomhedens telefonnummer
- Virksomhedens CVR-nr.
- Virksomhedens branche
- Virksomhedens mission og vision
- Virksomhedens værdier

3.Løbende levering til eksisterende kunder
Som en del af den løbende levering af vores produkt er det nødvendigt at registrere kunders brug af produktet. Dette gøres gennem tracking af kundens henvendelser til supporten, kundens anvendelse af produktet samt brugerundersøgelser. Hvilke oplysningerindsamles: Betalingshistorik Supporthenvendelser og udviklingsønsker Tilfredshedsvurderinger Nye brugere med adgang til virksomhedskontoen Navn, E-mail, Anonymiseret data indsamlet via digitale tracking-værktøjer

Formål og grundlag for indsamling:
Juice behandler de indsamlede data med forskelligt formål, afhængigt af hvilket indsamlingsstadie, data stammer fra.

1.Partnerskaber: Kundeforhold etableret gennem tredjepart
Data indsamles forat kunne informere og onboarde nye Kunder på den bedste måde.

2.Ved indgåelse af et nyt kundeforhold
Levere en fyldestgørende onboardingproces på tværs af kanaler, der giver kunden en god forståelse af programmet. Herunder telefonisk kontakt, mails og digital annoncering. Være i stand til at fakturere kunden for brug af produktet. Foretage statistisk behandling og forretningsudvikling. Ud fra forbrugsdata at     identificere brugerens behov i forhold til eksisterende features og samarbejdspartneres ydelser med henblik på at få kunden til at bruge dem via blandt andet telefonisk kontakt, mails og digital annoncering.

3.Løbende levering til eksisterende kunder
Kvalitetsstyring. Styre vores forhold til kunder. Udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i service-leverancen). Foretage statistisk behandling og forretningsudvikling. Ud fra forbrugsdata at identificere brugeres behov i forhold til nye og eksisterende features og     samarbejdspartneres ydelser med henblik på at få kunden til at bruge dem via blandt andet telefonisk kontakt, mails og digital annoncering.

Dataindsamling i forhold til Leverandører og samarbejdspartnere
Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører og samarbejdspartnere. Vi behandler alenealmindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger. Vi behandleroplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer ogtjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere. Vores grundlag er at opfylde kontrakten, som den registrerede er part i.

Brug af cookies
På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekst fil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone eller iPad, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samleinformation om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set allewebsites. Læs mere om brug af cookies ved at klikke her.


8. Behandlingssikkerhed

Datasikkerhed har højeste prioritet hos Juice. Vi arbejder seriøst og professionelt med udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi gennemførerregelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.Juice forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigendebehandling af personoplysninger.

Juice skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.


9. Videregivelse af personoplysninger

Juice anvender en række underleverandører og samarbejdspartnere for at kunne levere voresprodukt. Disse er nødt til at have adgang til kunders kontaktoplysninger samtpersonoplysninger, der fremgår af Kunden sendte fakturaer. På en faktura kander fremgå følgende personoplysninger: Navn, adresse, cvr-nummer, telefonnummer, fax samt e-mail. Disse underleverandører er typiske leverandører af cloud-tjenester eller andre IT-hosting-tjenester.

Juice er forpligtet til at indgå databehandlingsaftaler, der sikrer kunders rettigheder i forhold til personoplysninger. Er en underleverandør placeret uden for EU, er Juice forpligtet til at sikre et juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler. Her vil Juice støtte sig til Privacy Shield (US), PIPEDA Act eller ved at gøre brug af EU-modelklausuler.

Offentlige myndigheder eller tredjeparter, som krævet af og i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering

Juice kan undertiden blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentligemyndigheder eller tredjeparter, hvilket vi udleverer, hvis det er krævet i henhold til gældende lovgivning eller regulering. Dette kan eksempelvis være for at undersøge en påstået forbrydelse, etablere, udøve eller forsvarejuridiske rettigheder. Juice vil kun opfylde anmodninger om videregivelse af personoplysninger, hvor vi har pligt til at gøre det.


10.Opbevaringsperiode for personoplysninger

Juice sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet under. Det vil sige, at såfremt der er indgået et kundeforhold, opbevarer Juice personoplysninger i løbende regnskabsperiode plus 5 år efterendt kundeforhold. Er der afgivet personoplysninger af Kunden med et samtykke men uden indgået kundeforhold, opbevarer Juice personoplysninger i løbende regnskabsperiode plus 12 måneder. Undtaget herfra er samtaledata, som slettes efter 12 måneder. Undtaget er også digitale korrespondancer med personer uden indgået kundeforhold, som slettes efter 90 dage.


11.Dine rettigheder

Registrerede har visse rettigheder, som Juice i rollen som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde. Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra Juice og kan gøre det ved at følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation. Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra Juice, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, du anvender.

Kunden har nedenstående rettigheder: Den registreredes indsigtsret Retten til berigtigelse Retten til sletning (»retten til at blive glemt«) Retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering Ønsker Kunden at gøre brug af sine rettigheder, skal der rettes henvendelse til Leverandøren på e-mail: info@morejuice.ioKunder skal i den forbindelse oplyse: Konto-ID for den konto, efterspørgslen relaterer sig til Hvilken ret der ønskes udnyttet


12. Ændringer til denne Erklæring

Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores koncern-hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 14. marts 2023.


13. Ændringer til denne Erklæring

a. Ved indgåelse af nærværende forretningsbetingelser tildeles Leverandøren, ift. Kundens data, tilstrækkeligerettigheder til at kunne operere og leve op til sine forpligtelser ift. Kunden.

b. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

c. Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder både designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Hvis du ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes du forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.

d. Alt data og information, der afgives fra leverandørens software, dog med undtagelse af Kundens data, der er omfattet af Databehandleraftalen, tilhører leverandøren og må beholdes, så længe det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

e. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevantlovgivning eller anden regulering.


14. Udvikling, ændringer og opdateringer

a. Leverandøren er berettiget til at gennemføre alle ændringer, opdateringer, tilføjelser og begrænsninger m.m., som Leverandøren måtte finde relevante eller nødvendige. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til ellerafgivet af Leverandørens software.


15. Salg eller fusion

I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af Juices forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til debeskrevne oplysninger. Dette vil inkludere personoplysninger. I sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med Juice.


16. Tvister

a. Disse Vilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.


17. Gyldighed


a. Nærværendevilkår træder i kraft d. 14. marts 2023 for kunder, som har oprettet et abonnement på tidligst denne dato.


18. Kontakt

Juice ApS
CVR-nr. 42 92 89 41
Vesterbrogade 174,3
1620 København V,
Danmark
E-mail: info@morejuice.io